Szakmai Program

Módszertani feladatok ellátása

I. A szolgáltatás célja, feladatai

Az EMMI Esztergomi Gyermekotthona a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI.13.) számú Kormányrendelet értelmében módszertani feladatok ellátásába bevont intézmény. Célunk, hogy a támogatórendszer elemeként – több évtizedes szakmai tapasztalatunk felhasználásával – segítsük a speciális gyermekotthoni szakterület munkáját, hozzájáruljunk a hatékonyság növeléséhez.

Munkánkat a szakterület referensének és a területi kirendeltségek módszertani feladatot ellátó munkatársainak koordinálásával végezzük.

I.1. A megvalósítani kívánt program

Módszertani tanácsadással segítjük a Gyvt. értelmében speciális szükségletű gyermekek korrigáló, kompenzáló nevelésével, rehabilitációjával, reszocializációjával foglalkozó gyermekvédelmi intézményeket, szolgáltatókat a gondozottak sikeres társadalmi integrációja érdekében. Egyúttal megfelelő szakmai és mentálhigiénés támogatást kívánunk nyújtani a gyermekekkel/fiatalokkal foglalkozó, személyiségüket „munkaeszközként használó” szakembereknek.

Szeretnénk elérni, hogy a speciális ellátás professzionalizációját egyre inkább a kipróbált, bevált és hatékonynak minősülő eljárások, módszerek tudatosabb alkalmazása jellemezze. Ehhez szükséges az ellátórendszer intézményei közötti szoros együttműködés, információ- és tapasztalatcsere, folyamatos konzultáció. Munkánk során ennek feltételeit szeretnénk megteremteni.

Céljaink megvalósítása érdekében – a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Módszertani Főosztálya felkérésére – az alábbi módszertani feladatokat látjuk el:

1. Szakértői vélemények készítése a működési engedélyezési eljárásokban, a szakmai programok megfelelősége tekintetében.

A működést engedélyező hatóság szakértői kirendelő végzése alapján a hatályos jogszabályoknak megfelelően (259/2002. Korm. rendelet 4.§ (11) bekezdés valamint 8. (4.) bekezdés) kapcsolatot tartunk az ellátási területen működő szolgáltatóval, részükre információt, tájékoztatást nyújtunk, szükség esetén tanácsadást végzünk.

Felkérésre módszertani tanácsadók végzik a feladatot. A szakmailag színvonalas munka megköveteli a jogszabályok pontos ismeretét és a jogszabályi változások nyomon követését.

2. Szakértői ellenőrzések végzése, azokról vélemények készítése a működést engedélyező hatóságok ellenőrzési eljárásaiban, kirendelés alapján

Erre a tevékenységre a szociális és gyámhivatali szakértői kirendelő végzése alapján a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről 259/2002. (XII.18.) Korm. rendelet 14.§ (4a) – (4b) bekezdése és a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ szerint kerül sor.

A munka végzése során a szakmai követelmények maximális figyelembe vétele mellett törekszünk együttműködő, támogató szerepet betölteni az ellenőrzésre kijelölt intézmény számára. Célunk, hogy hozzájáruljunk a szakmai munka minőségének, hatékonyságának emeléséhez – a gyermekek mindenekfelett álló érdekeit tekintetbe véve.

3. Részvétel a szakmai – módszertani munkacsoport munkájában

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Módszertani Főosztálya által szervezett és koordinált munkacsoportban arra törekszünk, hogy megosszuk tapasztalatainkat a résztvevőkkel. Széleskörű rálátásunk van a gyermekvédelmi rendszer egészének működésére két ok folytán: egyfelől országos hatáskörű minisztériumi intézményként valamennyi megyével és a fővárossal is kapcsolatban állunk a beutalt gyermekek révén, másfelől valamennyi ellátási formából (vérszerinti család, nevelőszülő, lakásotthon, gyermekotthon, speciális gyermekotthon) érkeznek hozzánk növendékek.

A módszertani munka következtében lehetőségünk lesz információkhoz jutni a szakterület eredményeiről, problémáiról. Módunk lesz megismerni paradigmaváltó, innovatív gyakorlatokat, elképzeléseket. Feladatunknak tartjuk ezek közvetítését a munkacsoporton keresztül is a területen működő szolgáltatók irányába.

Ugyanígy célunk az is, hogy a szakmai irányítás elképzeléseit, elvárásait közvetítsük a szakterület felé.

4. Kapcsolattartás, szakmai támogatás nyújtása, szakmai fórumok kialakítása

A speciális ellátás területén az egész ellátórendszert átfogó módszertani munka a korábbiakban nem folyt. Bár voltak kezdeményezések, de ezek nem tudták megszólítani a szakterület egészét. A mostani kezdeményezés céljainak eléréséhez a módszertani tevékenységet a keretek kiépítésével, egy hatékonyan működni képes szervezet létrehozásával kell kezdenünk.

Ebben a munkában támaszkodunk a tapasztalatokkal bíró, jól funkcionáló módszertani intézmények eredményeire.

4.a) Az érintetti kör feltérképezése a gyermekvédelmi szakellátásban

2011. évi adatokra alapozva a gyermekvédelmi rendszerben körülbelül 30 olyan intézmény (országos speciális gyermekotthon, speciális gyermekotthon, speciális lakásotthon, speciális gyermekotthoni csoport, gyermekotthonban integráltan elhelyezett gyermek) működik, ahol speciális szükségletű gyermekek és fiatalok élnek.

Elsődleges feladatunk, hogy összegyűjtsük ezeket az intézményeket az országban. Fel kell térképeznünk, majd meg kell szólítanunk a területen dolgozó szakembereket.

A kapcsolatfelvétel célja szakmai együttműködés kialakítása a speciális feladatot ellátó intézmények között.

Az együttműködés lehetőséget biztosít a magatartási és beilleszkedési zavarokkal, antiszociális viselkedésformákkal küzdő és/vagy pszichoaktív szereket használó gyermekekkel/fiatalokkal foglalkozó szakemberek közötti információcserére. A segítő tevékenység során alkalmazható módszerek, terápiás lehetőségek, jó gyakorlatok megismerésével, adaptálásával, alkalmazásával, szélesebb szakmai körben történő elterjesztésével a professzionalitás növelése, a szakmai hatékonyság emelése a célunk.

A megvalósítás érdekében kapcsolatba kell lépnünk a megyei Területei Gyermekvédelmi Szakszolgálatokkal, a Szociális és Gyámhivatalokkal. Tőlük nyerhetünk naprakész információt az ellátórendszerben speciális feladatot ellátó szolgáltatókról.

4.b) Zárt internetes csoport létrehozása

Szakmai tervünkben szerepel egy olyan zárt internetes csoport megszervezése, ahol a speciális ellátás területén dolgozó szakemberek elmondhatnák gondolataikat, kérdéseiket. Kommunikálhatnák felénk, miben várnak segítséget, támogatást. Felmérhetnénk igényeiket, szükségleteiket.

Megoszthatnánk a jó gyakorlatokat, szakirodalmi tájékoztatót nyújthatnánk. A szakmát érintő bármely kérdésre személyes tapasztalatainkat felhasználva hatékony segítséget nyújthatnánk.

A fórumon megismertethetnénk a kollégákkal a jól működő szervezeteket, rendszereket, amiből minden érdeklődő meríthetne ötleteket. Közösen lehetne tovább gondolkodni a hatékonyabb feladatvégzésen.

4.c) Tapasztalatcsere-látogatások megszervezése és lebonyolítása

A gyermekvédelmi nevelés protokollja mind a mai napig kidolgozatlan. Bár a célok, feladatok törvényi szabályozás által meghatározottak, az eszközrendszer, módszerek szolgáltató függők. Különösen érvényes ez a speciális ellátásra, ahol még inkább magukra hagyottak az ellátók. Gyakran egyedüli szolgáltatóként egy-egy megyében, területen egyedül küzdenek a problémákkal, sikereikben sem tudnak hasonló intézményekkel osztozni.

A fentiek indokolják, hogy szervezetten lehetőséget biztosítsunk a terület szakembereinek arra, hogy személyes tapasztalatokat szerezhessenek más azonos feladatot ellátó szervezetek munkájáról, gyakorlatáról.

Felajánljuk, hogy intézményünkben – korábbi pozitív tapasztalat alapján – akár több napot eltölthessenek, bekapcsolódva a napi pedagógiai gyakorlatba. Ezek az élmények jóval nagyobb hatásúak és meghatározóbbak, mint az egy-egy alkalomra szóló intézménylátogatások. Természetesen az ilyen jellegű lehetőségeket is kihasználjuk, hogy látókörünk szélesebb legyen a speciális ellátásról.

Igyekszünk partnereket találni hasonló lehetőségekhez, amennyiben erre igény jelentkezne.

4.d) Munkacsoportok kialakítása a szakmai személyiség fejlesztése céljából

Gyermekotthonunk évtizedek óta kiemelt figyelmet fordít – a hatékonyabb, innovatívabb nevelési eljárások kimunkálása mellett – a gyermekekkel foglalkozó szakemberek folyamatos képzésére, személyiségfejlesztésére és - védelmére szolgáló programok biztosítására.

Ez a lehetőség területi/megyei gyermek- és lakásotthonokban csak kivételes esetekben érhető el. Ezek hiányában a szakemberek gyakran fáradtak, kimerültek, rugalmatlanok, mindez kiégéshez vezet, ami növeli az intézményekben amúgy is számottevő fluktuációt.

A gyermekvédelmi rendszerben elsődlegesen a gyermekek kompenzáló, korrigáló, szocializációs- reszocializációs tartalmú nevelése történik, de óriási hiátusaink vannak a szakemberekkel szemben. A csoportban végzett munka megelőzheti a szakemberek kiégését, pályaelhagyását.

Munkacsoportokba szerveződve, személyes találkozások formájában ilyen jellegű szolgáltatást biztosítani tudunk intézményünkben. A csoportot havonta/kéthetente lehetne összehívni (igények és lehetőségek figyelembe vételével), így hatékonyan lehetne működtetni. A csoportokat a különböző munkaterületeken dolgozók (iskolai pedagógusok, nevelők, asszisztensek, gyermekfelügyelők, stb.) részére szervezzük a felmerülő igényeknek megfelelően.

A találkozások keretében a kapcsolati háló motiváló hatására szerveződő rejtettebb, képlékeny határú informális csoportfolyamatok alakulhatnak. A csoportban a tagok szakmai személyiségének fejlesztése történik.

Célunk, hogy kollégáink megismerjenek, használjanak egy belső ötlet- és eszköztárat, amely lehetővé teszi a nehézségekkel való megküzdést, a hatékonyabb munkát.

4.e) Probléma-leltár felállítása

A napi kapcsolat, az együttműködés bemutatott fórumai lehetőséget nyújtanak arra, hogy kirajzolódjon egy reális probléma-katalógus. Az így összegyűjtött témák rendszerezése lehetőséget nyújt arra, hogy eljussunk a problémák gyökeréhez. Fontos ez a munka, mert a valódi, sokszor figyelmen kívül hagyott, mélyben megbúvó okok megszüntetése nélkül a „felszíni” problémák orvoslása nem vezet eredményre.

Ezzel a munkával a szakemberek segítséget kaphatnak ahhoz, hogy egy-egy probléma esetén keressék a megoldásokat, meghatározhassák a megteendő lépéseket, kiválaszthassák a leghatékonyabb módszereket és felismerjék az együttműködésben rejlő lehetőségeket.

Feladatunk a tapasztalt – hatáskörünkben nem megoldható – nehézségek jelzése a szakmai irányítók felé.

4.f) Szakmai konferencia szervezése és lebonyolítása

A közös munkánk lezárása egy konferencia megszervezése és lebonyolítása. Ennek keretében bemutatjuk az internetes közösségünk munkáját. Beszámolunk a látogatások tapasztalatairól és néhány jó gyakorlatról.

A probléma-leltár feldolgozása szekciókban történik.

A tapasztalatok értékelése mellett ajánlásokat kérünk a módszertani munka minőségének fejlesztésére.

5. Együttműködés a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal és kirendeltségeivel a speciális gyermekvédelmi ellátás vonatkozásában

Munkánk nélkülözhetetlen eleme a folyamatos együttműködés a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Módszertani Főosztályával és az illetékes kirendeltségekkel. Módszertani szakreferensek irányítják és koordinálják munkánkat. Igyekszünk minden esetben felkészülten részt venni a megbeszéléseken, és a kapott feladatokat maradéktalanul, színvonalasan teljesíteni.

Kéthavonta benyújtjuk az elvárt adatszolgáltatást.

I.2. A program várható eredményei

Hazánkban becsléseink szerint kb. 30 olyan gyermekvédelmi intézmény van, ahol azok a gyermekek nevelkednek, akiknek személyiségfejlődése az átélt traumák, pszichés ártalmak következtében tartósan negatív irányba fordult. A tünetek alapján a Gyvt. a súlyos pszichés vagy disszociális tüneteket mutató, illetve pszichoaktív szerekkel küzdő gyermekeket/fiatalokat sorolja a speciális szükségletű gyermekek közé, akiknek korrigáló, kompenzáló nevelése, reszocializációja folyik ezeken az ellátó helyeken. Ez egy különleges pedagógia – pszichológiai munka, amelyre jól képzett, elhivatott és személyiségüket egyensúlyban tartani tudó szakemberekre van szükség.

Munkánk célja, hogy támogassuk a területen dolgozó szakembereket abban, hogy neveltjeink személyiségfejlődése kedvező irányba forduljon, elsajátítsák mindazon készségeket, képességeket, amelyek alkalmassá teszik őket a sikeres társadalmi integrációra: a vér szerinti családba való visszahelyezésre és/vagy az önálló életvezetésre. Rendkívül nagy a terület felelőssége a tekintetben, hogy a deviáns karrier útjáról el tudjuk terelni a gyermekeket/fiatalokat, megelőzzük kriminalizálódásukat. Ez mind a társadalom, mind a nevelt fiatalok érdeke. Bízunk abban, hogy az együttgondolkodás, tapasztalat- és információcsere a terület szakemberei között hozzájárulhat a hatékonyabb munkához.

A területen dolgozók nagy többsége nem rendelkezik a feladat ellátásához szükséges speciális képzettséggel, a gyakorlati tapasztalatok, továbbképzések, önképzés hivatottak ezt a hiányt kiküszöbölni.

A módszertani jártasságok, nevelési attitűdök, módszerek átadásával megkönnyíthetjük saját és kollégáink munkáját.

A felajánlott – szakmai személyiséget fejlesztő – csoportmunka eltéríthet szakembereket a pályaelhagyástól, ezáltal csökkenhet a fluktuáció. Ez nemcsak munkáltatói szempontból fontos kérdés, hanem növeli azt az érzelmi biztonságot a neveltek számára, amely a fejlődés alapvető feltétele.

I.3. A más intézményekkel való együttműködés módjai

Színvonalas szakmai munka, amely hatékonyan és gyorsan tud reagálni a felmerült szükségletekre, amely egyben előremutat, stratégiát alkot, nem valósítható meg a szakterület működésében/működtetésében érdekeltek közös elkötelezettsége nélkül. E közös elkötelezettség rendszeres, folyamatos, közvetlen és kétirányú kapcsolattartással valósítható meg. Ennek érdekében a módszertani tevékenység megköveteli az érintettek közötti szoros, napra kész együttműködést.

3.a) Együttműködés a szakterület szolgáltatóival

Az eredményes munka feltétele, hogy meg tudjuk szólítani és együttműködésre tudjuk motiválni a területen működő szolgáltatókat.

Ennek érdekében az alábbi módszereket kívánjuk alkalmazni:

3.b) Együttműködés a megbízóval és képviselőivel (Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Módszertani Főosztálya)

A támogatórendszer hatékonyságának feltétele a szakmai irányítás és az ellátók közötti folyamatos, rendszeres információcsere. Ebben nyújthatunk segítséget, ha nemcsak a szolgáltatókkal, hanem a szakterület irányítóival is hatékonyan tudunk együttműködni.

Az együttműködés fórumai:

I.4. A szolgáltatás megkezdése előtt megtett előkészítések

A speciális ellátás módszertani támogatásának feltételeit ki kell építeni, mert a tényleges munka csak ezután indulhat meg.

Elvégzendő feladatok:

II. Az ellátottak köre, ellátási szükséglet

Kik is a szakterület módszertani tevékenységének ellátottjai? A gondozottak? A velük foglalkozó szakemberek?

Mi úgy gondoljuk, hogy mindkettő.

Természetesen a speciális gyermekvédelmi szakellátás módszertani feladatot ellátó intézményének, szakembereinek elsődleges célja, hogy minden gyermek/fiatal, akit a szakértői bizottságok speciális szükségletűnek nyilvánítanak, megkapja a sajátos szükségleteinek megfelelő legmagasabb szintű ellátást. Hogy megkaphatja-e, ez attól függ, hogy az őt gondozó-nevelő szakemberek képesek-e ennek kielégítésére. A módszertani tevékenység hatása csak a nevelőkön/gondozókon át juthat el a gyermekekhez.

Becsült adatok alapján a gyermekvédelmi szakellátásban élő kb. 16.000 gyermek és fiatalkorú népességből 500-600 fő speciális szükségletű. Tapasztalatok alapján nő azoknak a száma, akik épp e sajátos szükséglet miatt válnak a szakellátás gondozottjaivá – gyakran csak serdülő korban. Problémáikat sem a vérszerinti család, sem az alapellátás nem tudja megnyugtatóan megoldani, ennek következtében kerül sor a családból való kiemelésre.

Módszertani munkánk célja ennek a népességnek a támogatása abban, hogy speciális szükségletük megszűnjön, képessé váljanak a társadalmi normáknak megfelelő életvitelre, az integrációra.

A nevelés – különösen a családi nevelést pótló gyermekvédelmi nevelés – legmeghatározóbb hatótényezője a nevelő személyisége. Ők elégítik ki a szükségleteket, nyújtanak támaszt, érzelmi biztonságot. Az értékeket, normákat, társadalmi elvárásokat ők közvetítik a gondozottak felé. Ezért is rendkívül fontos, hogy a gyermekvédelmi szakember kompetens, hiteles és kiegyensúlyozott személyiség legyen.

A gyermekvédelmi tevékenység során a nevelés hatékonyságának alkotóelemei, feltételei a szeretet, bizalom, elfogadás, megfelelő kommunikáció és a fegyelmezés (Herczogh Mária nyomán). Sajátos helyzet ez, amit a nevelőnek tudatosítania kell önmagában, hiszen kezdetben csak ő ad, és nem kap vissza semmit. Ezért van kiemelten mentálhigiénés támogatásra szüksége, hogy ezt az érzelmi deficitet megfelelően kezelni tudja. Csak akkor válik hatékony segítővé, ha segítjük azt a fizikai, szellemi, pszichés megterhelést csökkenteni, ami a hivatás, a sajátos munka természetes velejárója. Szeretnénk ilyen jellegű támogatást nyújtani számukra.

Munkánk során a területen dolgozó szakemberekre fókuszálunk. Szükséges előzetes monitorozást végezni, hiszen róluk még statisztikai adatokkal sem rendelkezünk.

III. A feladatellátás tartalma, formái

TevékenységkörFeladat
A módszertani munka feltételeinek megteremtése módszertani tanácsadók kiválasztása
Szakmai program elkészítése
technikai feltételek megteremtése (saját infrastruktúra, beszerzések: irodai eszközök, számítógép, stb.)
monitorozás: az érintett ellátó kör feltérképezése
Kapcsolatfelvétel működtetők, hatósági, ágazati szervek megkeresése
tájékoztató levél elkészítése, küldése a szolgáltatók irányába
kontaktszemélyek felkérése
Online rendszer felállítása zárt levelezési hálózat kialakítás
adatgyűjtés – adatlap összeállítása
szükségletfelmérés
online hírlevelek
fórum
tanácsadás
Személyes kapcsolattartás kontaktszemélyek szakmai egyeztető találkozója
csoportok indítása, működése
tapasztalatcsere-látogatások
szakmai konferencia
gyermekvédelmi szakmai rendezvényeken való részvétel, találkozás
Programok szakmai munkacsoportok működése
tapasztalatcsere-látogatások
szakmai gyakorlat
szakmai konferencia a speciális ellátás területéről
részvétel más szervezésű gyermekvédelmi programokon
Fejlesztési feladatok jó gyakorlatok, modellértékű programok felkutatása, bemutatás
probléma-lista összeállítása, elemzése
Beszámoló kéthavi és éves szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítése
Monitoring hatékonysági, elégedettségi vizsgálat
Tervezés a következő évi szakmai terv elkészítése

IV. A szolgáltatás igénybevétele

A módszertani munkában való részvétel – a hatóság kirendelő határozatainak és a szakmai irányítás megbízásainak kivételével – a szolgáltatók részére önkéntes.

Ugyanakkor a hatékonyság alapvető feltétele a tevékenységben való minél szélesebb körű bekapcsolódás. Ennek érdekében feladatunk olyan munkamódszer kialakítása, amely lehetővé teszi – a pénzügyi lehetőségektől, földrajzi távolságoktól függetlenül – mind több ellátó részére az együttműködést.

A tevékenységkör kialakításánál, a munkamódok meghatározásánál támaszkodunk a szakterület szükségleteire, igényeire.

V. A feladatellátás feltételei

Intézményünk, az EMMI Esztergomi Gyermekotthona a feladatellátás szolgálatába állítja infrastruktúráját, anyagi és szellemi kapacitását.

A módszertani feladatok ellátására módszertani tanácsadókat jelöl ki – figyelembe véve a törvényi feltételeket. A tanácsadók munkaköri feladataik végzése mellett – külön javadalmazás nélkül – végzik a módszertani teendőket.

A módszertani feladatokra biztosított forrást az előírtaknak megfelelő módon, tervezetten használjuk fel, és arról a törvényi előírásoknak megfelelően évente elszámolunk.

Esztergom, 2013. júl. 08.
Kanizsai Miklós igazgató